Disclaimer

groenepijl Algemeen
groenepijl Toegestane gebruik
groenepijl Rechten van intellectuele eigendom
groenepijl Aansprakelijkheid en vrijwaring
groenepijl Overige

Algemeen

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de HomeToday.nl-website of gelieerde sites te gebruiken. Door de HomeToday.nl-website of gelieerde sites te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de HomeToday.nl-website.

Deze website is samengesteld door HomeToday.nl, statutair gevestigd te Zaandam.

groenepijl naar boven

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de HomeToday.nl-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

    

a.

 

inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van www.hometoday.nl of gelieerde sites en/of derden;

 

b.

 

het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

 

c.

 

het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

 

d.

 

ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeToday.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van HomeToday.nl of gelieerde sites, waarbij de website binnen de kaders van HomeToday.nl of gelieerde sites verschijnt aan te brengen, indien HomeToday.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@hometoday.nl

In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt HomeToday.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende directe en indirecte schade op u te verhalen.

groenepijl naar boven

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij HomeToday.nl en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en HomeToday.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van HomeToday.nl.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van HomeToday.nl en/of haar leveranciers, behoudt HomeToday.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

groenepijl naar boven

Aansprakelijkheid en vrijwaring

HomeToday.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud dan wel de juistheid van de gegevens van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van HomeToday.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). HomeToday.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
HomeToday.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van HomeToday.nl of gelieerde sites worden aangeboden.

HomeToday.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. HomeToday.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HomeToday.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende of verhurende makelaar dan wel de eigenaar van het aangebodene). HomeToday.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HomeToday.nl of gelieerde sites.

U vrijwaart HomeToday.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

groenepijl naar boven

Overige

HomeToday.nl. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan n.a.v. de Voorwaarden zullen ter keuze van HomeToday.nl worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van HomeToday.nl.

groenepijl naar boven